[Update] Thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@W

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo IT đã hoàn tất việc hiển thị trên CPS đối với các scheme của sản phẩm PL NTB POS@W. Anh/chị lưu ý hướng dẫn Sales chọn đúng các schemes như danh sách bên dưới:

 

POS@WORK Lite POS@WORK Regular POS@WORK Premium
Scheme ID 7052 7051 7021
Tên sản phẩm FC PL UP P@W LITE- 906 FC PL UP P@W REG – 907 FC PL UP P@W PRE – 908

 

Xin trân trọng thông báo.