Thông báo về việc triển khai sản phẩm PL Bike Extend (xe có độ tuổi 4 – 8 năm)

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin Thông báo về việc triển khai sản phẩm PL Bike Extend (xe có độ tuổi 4-8 năm) 

Thời gian áp dụng: từ ngày 10.9.2018
Sản phẩm áp dụng:

SCHEMEID           SCHEMEDESC
6263                       FC PL UP BIKE SUR EX NEW- 904

Cách tính khoản vay tối đa, tương tự với Bike Surrogate đang chạy. Các thông số của sản phẩm như file đính kèm

Ngoài ra, xin thông báo sẽ ngừng chạy 4 schemes dưới đây từ 13.09.2018.

3952       FC UP SUR BIKE BASIC – 546
4796       FC UP SUR BIKE PLUS NEW- 618

Chi tiết sản phẩm: Xem tại đây