Thông báo về việc triển khai hệ thống đối soát hoa hồng trên Appay

APPAY thông báo về việc triển khai hệ thống đối soát hoa hồng trên Appay như bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng chức năng đối soát hoa hồng: Xem tại đây

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.