Thông báo về việc thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@WORK EXPRESS

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@WORK EXPRESS.

Thời gian: từ 17/12/2018 tới 31/12/2018

Áp dụng cho scheme ID bên dưới:

SCHEME_ID SCHEME_DESCRIPTION
7072 FC PL UP P@W Express-947

Để đọc chi tiết điều kiện sản phẩm, Anh/Chị vui lòng: Xem tại đây