Thông báo về việc thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@WORK EXPRESS

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin lưu ý anh/chị, sản phẩm POS@WORK EXPRESS bên dưới sắp hết hạn thử nghiệm:

 

SCHEME_ID SCHEME_DESCRIPTION
7072 FC PL UP P@W Express-947

 

Thời gian: từ 17/12/2018 tới 31/12/2018

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.