Thông báo về việc đăng ký mã NDE_CC

APPAY xin gửi đến Anh/Chị thông báo về việc đăng ký mã NDE_CC như sau:

1/ Tạo mới mã NDE_CC: Sales tạo code trên Appay và đính kèm ảnh chụp xác nhận của ASM đồng ý tạo vị trí NDE_CC hoặc ASM gửi email đến admin vùng xác nhận. Admin vùng sẽ tiến hành kiểm tra headcount NDE_CC được cấp cho từng vùng và thực hiện cấp mã nếu vùng còn headcount, Admin vùng từ chối nếu vùng đã hết headdcount

2/ Chuyển đổi danh sách NDE đang hoạt động (File đính kèm) thành NDE_CC, cụ thể như sau:

  • Anh/Chị ASM vui lòng gửi email: saleadmin@digitel.vn để xác nhận chuyển đổi vị trí mới là NDE_CC
  • Thời gian nhận thông tin chuyển đổi: Hạn chót 10/10/2019. Sau thời gian này, nếu không có xác nhận từ ASM, bộ phận Sales Admin sẽ tự động chuyển đổi tất cả vị trí NDE thành DSA.

Lưu ý: Cấp teamlead và Sup không được tự chạy điểm liên kết

Anh/Chị cấp quản lý nắm thông tin và truyền thông đến với nhân viên. Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung này vui lòng phản hồi về hộp mail: phongkinhdoanhappay@digitel.vn