[Thông báo] về thay đổi hệ số nhân sản phẩm EVN Classic

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin Thông báo thay đổi hệ số nhân của sản phẩm EVN Classic.

Thời gian áp dụng: từ ngày 7/9/2018

Nội dung:

Hệ số nhân của sản phầm EVN classic thay đổi từ 28 lên 40, với 2 schemes dưới đây.

SCHEMEID           SCHEMEDESC

6623                       FC PL UP EVN CLASSIC NEW – 915
 
Ngoài ra, Các sản phẩm sau sẽ được dừng bán từ ngày 13/09/2018

SCHEMEID          SCHEMEDESC
1041          FC UP EVN CLASSIC – 292