[Thông báo] V/V Quy định chọn kênh giải ngân với sản phẩm LG DSA

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc quy định chọn kênh giải ngân đối với sản phẩm LG DSA

Đối tượng áp dụng: các nhân viên bán sản phẩm LG DSA.

Thời gian áp dụng: từ ngày 15/8/2018, tính theo ngày lên app

Nội dung:

Đối với sản phẩm LG DSA, bắt buộc phải chọn kênh giải ngân Bank Account Transfer trên ACCA (giải ngân qua tài khoản ngân hàng của khách hàng),và ghi đầy đủ thông tin về tài khoản của khách hàng. Nếu không chọn đúng kênh giải ngân thì hồ sơ sẽ bị trả về, yêu cầu chọn đúng kênh giải ngân.

Đối với các hồ sơ LG DSA không chọn đúng kênh giải ngân, nếu như vì một số sai sót vẫn lên hệ thống và giải ngân thì sẽ không được tính thưởng kinh Doanh ( bonus) cho các hợp đồng này.