Thông báo V/V Hồ sơ giải ngân qua kênh VNPOST không có thông tin ở bưu cục

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo hiện tại các trường hợp Pending-External giải ngân qua kênh VnPost trước 13:00 ngày 03.08.2018 đang bị lỗi hệ thống nên không sinh ra file giải ngân ngoài bưu cục nên khi Khách hàng ra bưu cục rút tiền không có thông tin.

Bên FE đang xử lý lỗi này và sẽ cập lại cho Anh/chị khi nào  lỗi này được xử lý xong.