Thông báo V/V Gỡ bỏ rule Ràng buộc hình ảnh Mobile App

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo sẽ gỡ bỏ rule cho sale sử dụng Mobile App, nghĩa là sale có thể lấy hình ảnh từ gallery của điện thoại để upload lên

Sản phẩm áp dụng: cho tất cả sản phẩm ngoại trừ các sản phẩm EVN Extened, EVN Express thì vẫn phải áp dụng ràng buộc điều kiện hình ảnh cần được chụp trực tiếp từ ứng dụng từ máy Mobile App