[Thông báo] V/V áp dụng tự động kiểm tra hạn mức vay của khách hàng trên hệ thống Pega

Phòng Quản lý bên Thứ Ba xin thông báo về việc áp dụng tự động kiểm tra hạn mức vay của khách hàng trên hệ thống Pega

  1. Hệ thống áp dụng: PEGA
  2. Sản phẩm áp dụng: PL NTB, CD, TW
  3. Áp dụng tại bước: Full app ( DE)
  4. Thời gian áp dụng: từ 17/09/2018

Nội dung thực hiện:

Nếu khoản vay của KH vượt hạn mức quy định , DE/ Sale sẽ nhận được thông báo như bên dưới.

– Vietnamese version: Hạn mức còn lại của khách hàng là [_available credit limit_] VND, phiền anh/chị giảm khoản vay để được hỗ trợ tiếp

– English version: Customer available limit is [_available credit limit_] VND, please reduce requested loan amount to be processed further

* Đối với DE, sau khi nhận được thông báo sau khi submit tại DE fullapp với nội dung trên ( hình đính kèm bên dưới) thì DE sẽ trả hồ sơ về cho Sale để sale tư vấn lại KH giảm khoản vay.

DE trả về với lý do : “Hạn mức còn lại của khách hàng là [_số tiền_] VND, phiền anh/chị giảm khoản vay để được hỗ trợ tiếp

“* Đối với sale, Vui lòng tư vấn lại KH , giảm khoản vay để phù hợp với hạn mức cho phép từ hệ thống.