[Thông báo] Tỷ lệ quy đổi sản phẩm giải ngân từ ứng dụng SNAP