[Thông báo] Triển khai việc thêm tài liệu bổ sung cho sản phẩm CAT và GOV Employee 1

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo việc triển khai scheme mới cho sản phẩm CAT (A, B, C) và Gov1, áp dụng cho khách hàng nộp BHXH làm chứng từ thu nhập.

Hồ sơ của các khách hàng này sẽ được tạo với các scheme sau đây:

SCHEME_ID SCHEME_DESC
FC UP PL CAT A SI-608
FC UP PL CAT B SI- 610
FC UP PL CAT C SI- 306
FC UP PL GOV EMPLOYEE1 SI-479

Lưu ý:
– Hồ sơ của các khách hàng không có BHXH vẫn được tạo với các scheme cũ
– Việc hiển thị CPS đối với các scheme mới này sẽ được thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ ngày 17/09/2018. Do đó, trong thời gian chưa có scheme mới, các app lên bằng FE CPS sẽ sử dụng scheme cũ