[Thông báo] Triển khai việc thêm tài liệu bổ sung cho sản phẩm CAT và GOV Employee 1

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin hướng dẫn thêm về việc tính thu nhập khách hàng khi tra cứu thông tin trên bảo hiểm xã hội

Với trường hợp trang tra cứu BHXH thể hiện “Hệ số lương” và các hệ số phụ cấp đi kèm của người lao động thay vì “Mức lương”, cách tính thu nhập của KH như sau:

Mức lương hiện tại = 1,390,000 * (Hệ số lương + các Hệ số phụ cấp kèm theo nếu có)

Trong đó, 1,390,000 là mức lương cơ sở hiện tại. (Sẽ gửi thông báo cập nhật khi có thay đổi mức lương cơ sở từ cơ quan nhà nước).

Ví dụ bên dưới, lương hiện tại của KH sẽ bằng 1,390,000 * (3.99 + 0.35 + 0.781) = 7,118,000 VND.