[Thông báo] Triển khai việc kiểm tra quy định thu nhập khách hàng

Thông báo về việc triển khai việc kiểm tra quy định thu nhập khách hàng phải lớn hơn thu nhập tối thiểu mà sản phẩm quy định.

Hệ thống bán hàng:  F1

Ngày áp dụng:  từ 20/6/2018 

Nội dung:

– Với các sản phẩm thuộc danh sách quy định thu nhập tối thiểu: hệ thống sẽ kiểm tra thu nhập khách hàng với thu nhập tối thiểu của sản phẩm.

Khi nhập thông tin thu nhập khách hàng trên hệ thống F1, hệ thống sẽ kiểm tra thu nhập chính hàng tháng của khách hàng được nhập tại màn hình Income / Liability theo công thức: ThuNhapKH = Net Amount / 12

+ Nếu ThuNhapKH < Thu nhập tối thiểu sản phẩm quy định:  hệ thống sẽ báo lỗi “monthly customer income is less than scheme min income required”.

+  Nếu ThuNhapKH >= Thu nhập tối thiểu sản phẩm quy định:  hệ thống sẽ không báo lỗi.

–  Với các sản phẩm không thuộc danh sách quy định thu nhập tối thiểu: hệ thống sẽ không kiểm tra thu nhập khách hàng.

Xem danh sách các sản phẩm có quy định tối thiểu thu nhập khách hàng tại đây.