Thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@W

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@W, với 3 schemes như sau:

SCHEME_ID SCHEME_DESCRIPTION
7051 FC PL UP P@W REG – 907
7021 FC PL UP P@W PRE – 908
7052 FC PL UP P@W LITE- 906

Thời gian thử nghiệm: từ 16.11.2018 đến 31.12.2018.

Vui lòng đọc kĩ điều kiện sản phẩm chi tiết: Xem tại đây