[Thông báo] Thông báo về việc thay đổi yêu cầu cung cấp giấy tờ của khách hàng – Chứng minh nhân dân

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc thay đổi yêu cầu cung cấp giấy tờ của khách hàng như sau:

Nội dung:

Đối với giấy tờ Chứng Minh Nhân Dân hoặc Thẻ căn cước công dân của khách hàng hoặc giấy tờ tùy thân khác hoặc hình thức định danh cá nhân khác theo quy định của pháp luật. Hình thức chấp nhận bao gồm hình chụp hoặc bản scan từ bản gốc. ( không chấp nhận bản photo hoặc bảng photo sao y công chứng)

Những trương hợp nào không đúng yêu cầu sẽ bị trả về

Thời giap áp dụng: từ 09/08/2018