[Thông báo] Thêm bước Thẩm định hiện trường tại nhà

FEC xin thông báo sẽ TẠM DỪNG việc thay đổi bước Thẩm định hiện trường tại nhà với các sản phẩm LG cho đến khi có thông báo cập nhật kế tiếp.

FE Credit xin thông báo về việc thay đổi tại bước Thẩm định hiện trường đối với nguồn khách hàng không có thông tin CMND thuộc sản phẩm LG như sau:

– Sản phẩm áp dụng: LG TSA

– Ngày hiệu lực: 27/06/2018

Nội dung:

– Đối với nguồn khách hàng không có thông tin CMND thuộc sản phẩm LG ( nguồn thông tin đổ về chỉ có số điện thoại, không có CMND): UW sẽ tiền hành bước Thẩm định hiện trường tại nhà tại FIV.

– Đối với nguồn khách hàng có thông tin CMND thuộc sản phẩm LG ( nguồn thông tin đổ về bao gồm cả CMND và số điện thoại): Vẫn giữ quy trinh hiện tại, không thực hiện bước thẩm định hiện trường tại nhà tại FIV.