[Thông báo] Thay đổi yêu cầu sản phẩm PL CAT A, CAT B, GOV

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về Thay đổi Yêu cầu sản phẩm PL NTB CAT A, CAT B, GOV, chi tiết như sau:

 

  1. Ngày áp triển khai:17/10/2018

 

  1. Chi tiết thay đổi :

 

  Hiện tại Thay đổi
Điện thoại cố định Công ty Bắt buộc Bắt buộc

Điện thoại bàn  hoặc Điện thoại di động

Nếu là điện thoại di động, phải đáp ứng yêu cầu sau:
– nhân viên kinh doanh cung cấp chứng nhận ðãng ký kinh doanh của công ty có thể hiện số điện thoại di động hoặc
– nhân viên kinh doanh cung cấp màn hình kết quả tra cứu thông tin công ty trên website chính thức của các cơ quan Nhà nước có thể hiện số điện thoại di động của công ty cần xác minh (tên website phải có đuôi .org.vn; .gov.vn) )

 

Nhân viên kinh doanh cung cấp file chụp chứng nhận đng ký kinh doanh hoặc màn hình kết quả tra cứu thông tin công ty vào trường thông tin “Other Document E”.

 

  1. Sản phẩm áp dụng: các scheme bên dưới:

 

SCHEME_ID NAME
5469 FC UP PL CAT A PJICO NEW- 608
5470 FC UP PL CAT B PJICO NEW- 610
6625 FC UP PL CAT B SI- 610
6626 FC UP PL CAT A SI-608
6631 FC UP PL GOV EMPLOYEE1 SI-479
2976 FC UP PL GOV EMPLOYEE 1 – 479
2977 FC UP PL GOV EMPLOYEE 2 – 480