[Thông báo] Thay đổi về mặt hệ thống đối với sản phẩm DSA L.G

FE Credit xin thông báo mới nhất về sự thay đổi nhóm sản phẩm LG DSA như sau:

  • – Ngày hết hạn thông tin khách hàng: 20 ngày (Vẫn áp dụng)
  • – DSA tìm kiếm khách hàng và DSA khởi tạo hồ sơ vay phải giống nhau (Không áp dụng)