[Thông báo] Thay đổi tỷ trọng nghiệp vụ Courier dành cho dự án MCredit

(Nếu anh/chị không xem được, vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://goo.gl/R3w38n)