[Thông báo] Thay đổi tỷ lệ quy đổi đối với hồ sơ vay không bảo hiểm