[Thông báo] Thay đổi thời gian nhận yêu cầu hỗ trợ tính phí cho các trường hợp thiếu hoặc sai thông tin do lỗi nhập liệu

FEC xin thông báo về việc thay đổi thời gian nhận yêu cầu hỗ trợ phí dịch vụ do lỗi nhập liệu:

–   Ngày nhận yêu cầu: Trước 12h00 Ngày 02 hàng tháng (Nếu ngày 02 rơi vào thứ 7, Chủ nhật vui lòng gửi trước ngày 02)

–   Thời gian áp dụng: Từ ngày 31/09/2018

Đầu mối hỗ trợ và nhận thông tin của FEC: tham.nguyen.5@fecredit.com.vn