[Thông báo] Thay đổi App Score Check của sản phẩm LG DSA

FE Credit hông báo về việc thay đổi một số điểm liên quan đến việc kiểm tra thông tin khách hàng trên APP SCORE CHECK của sản phầm LG DSA

Nội dung: Khi tiến hành kiểm tra thông tin khách hàng trên APP SCORE CHECK, nếu khách hàng thỏa điều kiện sản phẩm LG, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tên sản phẩm thỏa điều kiện. 

– Hiện tại: Hệ thống hiển thị 1 sản phẩm

– Thay đổi: Hệ thống hiển thị 2 sản phẩm (ví dụ như hình bên dưới)


Lưu ý: Mọi chi tiết của sản phẩm mới này không thay đổi

Thời gian áp dụng: 21/3/2018