[Thông báo] Tạm ngưng xét duyệt chính sách DSA_CR3

(Nếu anh chị không xem được, vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://goo.gl/SAqDXG)