[Thông báo] Tạm dừng triển khai thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo tạm ngừng triển khai thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate. Những hồ sơ tồn đọng sẽ cancel.

Khi nào có thông tin mới Phòng Quản lý Bên Thứ Ba sẽ cập nhật đến Anh/chị.