[Thông báo] Tạm dừng triển khai thử nghiệm PL EXPRESS EXTENDED 1 – 772

Thông báo tạm dừng sản phẩm PL EXPRESS EXTENDED 1

– Ngày áp dụng: Kể từ 12/06/2018

– SCHEME ID tạm dừng:

SCHEMEID SCHEMEDESC
5386  FC UP PL EXPRESS EXTENDED 1-772

Lưu ý: Sản phẩm PL Express Extended 2 vẫn tiếp tục bán như bình thường.

Trân trọng thông báo.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh