[Thông báo] Quy định chọn kênh giải ngân với sản phẩm LG DSA

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo việc hủy quy định bắt buộc chọn kênh giải ngân với sản phẩm LG DSA

Thời gian áp dụng: từ ngày 29/8/2018, tính từ ngày lên app

Nội dung: với sản phẩm LG DSA, Anh/chị có thể chọn các kênh giải ngân cho khách hàng như hiện nay, không bắt buộc chọn kênh giải ngân qua tài khoản hiện có của khách hàng