[Thông báo] Mẫu hợp đồng mới áp dụng cho sản phẩm PL ký trước

Thông báo về mẫu hợp đồng mới áp dụng cho sản phẩm PL ký trước (PL Upfront). Bấm tại đây để tải mẫu mới.

Các điểm thay đổi của biểu mẫu mới cần lưu ý như sau: 

–        Lược bỏ “Thông tin Chủ Hộ khẩu” tại Ðiều 4 Mục I Phần A

–        Ðiều 1.6.1. Mục II Phần A có những nội dung được thêm vào như sau:

+ Thêm lựa chọn kênh giải ngân mới cho VPB FC với nội dung “Giải ngân thông qua phương thức khác do VPB FC thông báo từng thời kỳ.”: phần này tạm thời các bạn không chọn, khi nào có thông báo mới sẽ gởi cho các bạn.

+ Thêm mới nội dung “Bên vay xác nhận rằng: Số tiền được giải ngân qua các kênh nêu tại khoản 1.6.1 này được dùng để thanh toán, chi trả cho Bên thụ hưởng là:  Pháp nhân hay Cá nhân”.Ðối với trường hợp này, các bạn Sales phải chọn “Cá nhân”.

Ngày áp dụng: Kể từ 26/06/2018, căn cứ vào ngày tạo hồ sơ.

Mẫu hợp đồng cũ và mới được sử dụng song song trong giai đoạn từ ngày 26/06/2018 – 06/07/2018.