[Thông báo] khóa quyền truy cập ứng dụng app score check với nhân viên không đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ rủi ro

Thông báo về việc khóa quyền truy cập ứng dụng app score check với nhân viên không đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ rủi ro

Hệ thống áp dụng: ứng dụng app score check trên web portal

Đối tượng áp dụng: bao gồm cả sales inhouse và 3P

Thời gian áp dụng: từ 1/9/2018

Nội dung:

Ngày 5 hàng tháng, web portal sẽ khóa quyền truy cập ứng dụng app score check trong vòng 30 ngày với sales có chỉ số FPD30 đo trên 10 hđ LG gần nhất cao hơn mức ngưỡng và trong đó số lượng hợp đồng nợ 30 ngày lớn hơn hoặc bằng 2.

Dữ liệu này được chốt vào ngày cuối tháng. Các bạn sales có thể theo dõi tỉ lệ nợ trên portal risk dash board.

Nếu sales bị hạn chế quyền truy cập, hệ thống sẽ báo như sau: