[Thông báo] Hướng dẫn nhập liệu thông tin liên quan đến chủ hộ

Appay gửi hướng dẫn nhập liệu thông tin liên quan đến chủ hộ như sau:

Thời gian hiệu lực: Từ ngày 14/10/2019, tính từ ngày tạo App

1. Sản phẩm LG NTB thuộc PL NTB: Mặc định KH là chủ hộ

2. Sản phẩm PL NTB khác:
        a. Nếu FB có thông tin chủ hộ đầy đủ: nhập đầy đủ thông tin theo chứng từ
        b. Nếu FB không có thông tin số CMND chủ hộ hoặc số CMND chủ hộ không rõ ràng, không đọc được, thiếu số: Mặc định chọn KH là chủ hộ

3. Sản phẩm CD/TW thỏa đủ điều kiện và nộp GPLX thay thế cho FB: Mặc định chọn KH là chủ hộ

4. Sản phẩm CD/TW nộp FB:
        a. Nếu FB có thông tin chủ hộ đầy đủ: nhập đầy đủ thông tin theo chứng từ
        b. Nếu FB không có thông tin số CMND chủ hộ hoặc số CMND chủ hộ không rõ ràng, không đọc được, thiếu số: Mặc định chọn KH là chủ hộ

Trường hợp nhập liệu sai dẫn đến hồ sơ bị từ chối, Khối Quản Trị Rủi ro không chịu trách nhiệm hỗ trợ duyệt lại nội dung này.

Lưu ý: Anh/ chị chỉ quan tâm đến sản phẩm PL NTB

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm túc để tránh ảnh hưởng đến kết quả phê duyệt hồ sơ.