[Thông báo] Hướng dẫn kiểm tra giá xe trên portal

Đối với các sản phẩm BIKE surrogate, giá xe máy để tính khoản vay cho KH sẽ được tra cứu tại chức năng Search – Giá motorbike – giá tính LPTB.

Thông tin giá xe trên portal đã bao gồm xe máy nhập khẩu và xe máy sản xuất/lắp ráp trong nước.

Nhân viên bán hàng vui lòng sử dụng thông tin trên portal cho việc tư vấn khoản vay sản phẩm BIKE SURROGATE cho khách hàng và chỉ lên hồ sơ sản phẩm BIKE đối với các loại xe tra cứu được trên portal.

– Ngày áp dụng: Kể từ 20/06/2018

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Đối với HONDA: kiểm tra giá xe dựa vào số máy và số khung xe

For HONDA: check motorbike price based on engine and chassis number

Cách lấy: 2 ký tự đầu tiên trên số máy kết hợp 2 hoặc 3 ký tự đầu tiên của số khung; hoặc 4 ký tự đầu tiên trên số máy

How to get: The first 2 characters on engine number and the first 2 or 3 characters of chassis number; or the first 4 characters on engine number

Ví dụ:  Cà vẹt xe Air Blade bên dưới sẽ lấy số máy là JF63. Kiểm tra lấy giá xe của tên thương mại là JF63 AIRBLABE: 45,690,000

For example: below MRC of Air Blade: engine number is JF63. Check out the motorbike price of brand name is JF63 AIRBLABE: 45,690,000

2. Đối với các loại xe khác: “Số loại” trên cavet phải được nhập chính xác lên phần tra cứu trên portal

For other motorbikes: “Model code” on MRC must be entered correctly on searching field on portal

Ví dụ: Nhập chính xác số loại là: NOUVO SX không được tìm kiếm với số loại NOUVO

For example: Input correctly this model code: NOUVO SX, do not input NOUVO to search

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên để xác định giá xe trong trường hợp xuất hiện nhiều dòng thông tin:

  • Số loại
  • Thể Tích: chính xác như trên cà vẹt xe
  • Thể Tích: gần đúng nhất so với thể tích trên cà vẹt xe
  • Giá nhỏ nhất

Note: Priority to determine the motorbike price in case of multiple information:

  • Motorbike model code
  • Capacity: exactly as on MRC
  • Capacity: Almost correct as capacity on MRC
  • Lowest price

Không xét năm ban hành (Do not take into account year of issue)

  • Nếu không nằm trong trường hợp 1 và trường hợp 2 thì Sale sẽ phải note chính xác “Số loại/ Tên thương mại” trên form thông tin xe.

If not in the case 1 and 2, Sale must note exactly “Model code/ Brand name” on motorbike information form.

  • Trong trường hợp những phần sale note mà không liên quan thông tin có ghi trong cà vẹt thì vẫn không được chấp nhận.

In case, the information is noted by Sale but not related to the information on MRC is not accepted.