Thông báo hệ thống bị lỗi đối với sản phẩm FC Up Sur – 285 và FC Up L@W – Top Employer – Source 2 – 383

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo do hệ thống bị lỗi đối với sản phẩm FC UP SUR CF – 285 và FC UP L@W-TOP EMPLOYER-SOURCE 2-383, nên hôm nay SG BPO sẽ QDE lại toàn bộ hồ sơ của 2 sản phẩm này đã nhập lên trước đó.

Nhờ anh/chị thông báo đến sale kiểm tra và xử lý như sau:

  • Nếu hồ sơ trạng thái Reject Soft = Cancel: sale nhập mới lại hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ trạng thái Pending DE: sale gỡ QDE cứng, note “cancel ID cũ lên ID mới do lỗi hệ thống”, đính kèm toàn bộ hồ sơ khách hàng.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.

 

Xin trân trọng thông báo.