Thông báo dừng kênh chi hộ Argibank tại Bình Dương

APPAY xin thông báo đến Đối tác về việc dừng kênh chi hộ Agribank tại tỉnh Bình Dương như sau:

Agribank tại tỉnh Bình Dương sẽ chi hộ đến hết ngày 15/09/2019. Từ ngày 16/09/2019 trở đi Agribank sẽ từ chối chi tiền.

Anh chị vui lòng nắm thông tin này để chọn kênh giải ngân ở Bình Dương.

Lưu ý: Agribank Bình Dương vẫn hỗ trợ thu hộ