Thông báo dự kiến triển khai bỏ chứng từ chứng minh tạm trú tại 11 tỉnh/thành phố

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc bổ sung thêm thông tin sản phẩm áp dụng việc bỏ chứng minh tạm trú tại 11 tỉnh thành: áp dụng cho sản phẩm PL NTB