[Thông báo] Điều chỉnh chính sách khoản vay có bảo hiểm

Để thuận lợi cho việc tính hoa hồng, thời gian áp dụng chính sách điều chỉnh khoản vay có bảo hiểm cho nhân viên bán hàng sẽ được dự tính áp dụng vào ngày 01/11/2018.

Chính sách điêu chỉnh: 

– Loan PL không BH = 0.6 Loan PL có BH (hiện tại đang là 0.8)

– Loan express không BH (ngoài danh sách chạy) = 0.5 loan PL có BH (hiện tại đang là 0.7)

– Loan L.G không BH = 0.3 Loan PL có BH (hiện tại đang là 0.4)

Phạm vi áp dụng: toàn bộ chỉ tiêu (bonus/ xét hạng/ contest)

Đối tượng áp dụng: 

– Toàn bộ nhân viên bán hàng truyền thống

– Toàn bộ nghiệp vụ Appay, trừ những nghiệp vụ vốn không ảnh hưởng bởi BH, gồm: PreDSA, RSA, Courier.