[Thông báo] Chính sách thưởng lương tháng 13 đối với nhân viên kinh doanh