Thông báo chính sách PreDSA_CR3 và DSA_CR3 Tháng 3.2019

Trung Tâm Nhân Sự và Vận Hành thông báo chính sách PreDSA_CR3 và DSA_CR3 Tháng 3/2019

  • Chính sách PreDSA_CR3: https://goo.gl/pnM7pJ
  • Chính sách DSA_CR3: https://goo.gl/z3rEgw
Anh/chị cập nhật thông tin