[ THÔNG BÁO ] Cập nhật qui định về hồ sơ giấy tờ – biểu mẫu hồ sơ giấy tờ và hướng dẫn điền đơn đề nghị vay vốn Mcredit

Mcredit mới ban hành quy định thay đổi một số yêu cầu về giấy tờ trong hồ sơ vay vốn, phòng Đào Tạo đã cập nhât toàn bộ nội dung thay đổi trên tại website: https://appay.vn/mcredit . Cụ thể như sau:

 

1. Cập nhật mẫu hướng dẫn điền đơn đề nghị vay vốn

2. Các biểu mẫu giấy tờ xác nhận dùng trong hồ sơ vay vốn

3. Thay đổi quy định và một số yêu cầu về giấy tờ của Mcredit