[Thông báo] Cập nhật lịch trả Lương và Hoa Hồng tháng 01/2019

Trung Tâm Nhân Sự và Vận Hành cập nhật thông báo lịch thanh toán Lương và Hoa Hồng kỳ tháng 01/2019 (Thay thế cho thông báo đã truyền thông trước đó)