[Thông báo] Bổ sung, làm rõ quy định áp dụng chỉ số Del&Fraud để tính thu nhập dành cho cấp quản lý kinh doanh