[Thông báo] Áp dụng việc kiểm tra năng lực tài chính của khách hàng trả nợ

FEC xin thông báo áp dụng việc kiểm tra năng lực tài chính của khách hàng trả nợ trước khi phê duyệt khoản vay như sau:

Thời gian áp dụng:

– PL NTB: Từ 27/7/2018

– CDL/ TW: 30/7/2018

Việc kiểm tra này không áp dụng cho các trường hợp sau: Các sản phẩm X-Sell, Top-up, Thẻ tín dụng.

Nội dung:

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, VPB FC phải đánh giá năng lực tài chính của khách hàng trả nợ trước khi phê duyệt khoản vay.

Do đó, khi hồ sơ lên tới bước thẩm định, sẽ tiến hàng kiểm tra thông tin về năng lực tài chính của khách hàng

Công thức:

PDI = Tổng thu nhập hàng tháng của khách hàng – Tổng chi phí hàng tháng của khách hàng

Trong đó:

– Tổng thu nhập hàng tháng của khách hàng: thông tin thu nhập hàng tháng của khách hàng

– Tổng chi phí hàng tháng của khách hàng: bao gồm tổng chi phí hàng tháng phải trả của khách hàng ( tức là bao gồm chi phí hàng tháng của khách hàng mà sales ghi nhận + số tiền trả nợ hàng tháng của khách hàng nếu khoản vay được duyệt)

        – Nếu PDI <= 0: 

+ Đối với CDL, TWL: Thẩm định sẽ trả hồ sơ về cho Sales, ghi chú “Số tiền vay không hợp lệ / Số tiền vay không đủ điều kiện”. Các bạn tư vấn lại khoản vay cho khách hàng để có thể đáp ứng được năng lực tài chính

+ Đối với PL NTB: Thẩm định điều chỉnh số tiền vay cho đến khi PDI> 0. Đồng thời, Thẩm định thảo luận với khách hàng về khoản vay mới này theo quy định trong quy trình phê duyệt hiện tại. Nếu thẩm định đã điều chỉnh số tiền vay đến mức tối thiểu nhưng PDI vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 0, Thẩm định sẽ trả hồ sơ về cho sales với ghi chú “Số tiền vay không thỏa đáng quy định PDI / Khoản vay không đủ điều kiện cho quy định PDI.”