[Thông báo] Áp dụng quy định xử phạt Del dành cho dự án MCredit