Thay đổi tỷ trọng quy đổi sản phẩm không có bảo hiểm đối với cấp quản lý Kênh POS – Tháng 12/2018

(Nếu các bạn không xem được vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://goo.gl/sPBdNo)