Thay đổi sản phẩm vay theo Lương – Dự án MCredit

Phòng Đào tạo thông báo đến Anh/Chị về việc thay đổi các sản phẩm MCredit như sau:

Từ ngày 14/11/2018 sẽ dừng triển khai nhóm sản phẩm cho vay tiền mặt qua lương (CS CAT):

  • CS CAT A 37
  • CS CAT B 45
  • CS CAT C 60
  • Áp dụng triển khai bán nhóm sản phẩm cho vay tiền mặt qua lương mới (CS SY) bao gồm:
  • CS SY A 37
  • CS SY B 47
  • CS SY C 60

Chi tiết thể lệ sản phẩm, quy định về giấy tờ, hướng dẫn áp dụng cho nhóm sản phẩm mới trong file gửi kèm.

 

Thời gian triển khai: Nhóm sản phẩm cho vay tiền mặt qua lương CS SY mới sẽ áp dụng từ ngày 14/11/2018.

  • Các hồ sơ thuộc nhóm sản phẩm CS CAT A, B, C upload lên hệ thống đến hết ngày 13/11/2018 sẽ được tiếp áp dụng theo thể lệ sản phẩm cũ.

Lưu ý: Toàn bộ thay đổi về sản phẩm đã được cập nhật tại đường link: https://appay.vn/mcredit/ tại 2 Mục:

  1. Tổng quan thông tin sản phẩm
  2. Chi tiết sản phẩm MCredit