Tài liệu truyền thông APPAY

Nhằm hỗ trợ việc bán hàng và tuyển dụng người dùng với vai trò PreDSA và RSA tham gia trên cộng đồng APPAY, Công ty DIGIPAY thiết kế bộ tài liệu truyền thông gồm Brochure và Infographic có nội dung tóm tắt thông tin hữu ích khi tham gia Appay.

Nhân viên bán hàng và người dùng Appay ở tất cả vai trò (SUP, Team lead, DSA, PreDSA, RSA) có thể sử dụng đường dẫn bên dưới để xem trực tiếp trên mạng, hoặc có thể tải về để in và bổ sung vào bộ tài liệu phục vụ công tác truyền thông, bán hàng.