Quy định về khấu trừ khi nhận thanh toán từ APPAY?

Doanh số kiếm được sẽ được thanh toán về tài khoản ngân hàng trễ nhất là ngày 18 của tháng kế tiếp, sau khi đã khấu trừ 2 khoản sau:

  1. Các khoản đã ứng để mua sắm trên APPAY (nếu có)
  2. Thuế Thu nhập cá nhân: 10% trên khoản thanh toán.