Quy định chọn trạng thái trên Appay khi xử lý hồ sơ Mcredit

Nhằm đảm bảo hồ sơ vay Mcredit được xét duyệt 1 cách nhanh nhất. Các bạn Sales vui lòng chọn đúng trạng thái hồ sơ như hướng dẫn sau:

  1. Nếu khởi tạo hồ sơ mới, chọn trạng thái: [KHỞI TẠO HỒ SƠ VAY MCREDIT]

  1. Nếu xử lý hồ sơ trả về có trạng thái là [Yêu cầu bổ sung/ cập nhật lại hồ sơ]: thì sau khi xử lý xong, chọn trạng thái là [Đã cập nhật/ bổ sung hồ sơ]

  1. Nếu xử lý hồ sơ trả về có trạng thái là [Đang trả về Sales]: thì sau khi xử lý xong,chọn trạng thái là [Đã hoàn tất gỡ QDE hồ sơ]