[ Nhắc nhở sắp hết thời gian thử nghiệm ] Thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@W

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin lưu ý anh/chị, sản phẩm P@W bên dưới sắp hết hạn thử nghiệm:

 

SCHEME_ID SCHEME_DESCRIPTION
7051 FC PL UP P@W REG – 907
7021 FC PL UP P@W PRE – 908
7052 FC PL UP P@W LITE- 906

 

Thời gian thử nghiệm: từ 16.11.2018 đến 31.12.2018.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin