[Nhắc lại] Một số thay đổi về việc kiểm tra thông tin khi nhập liệu trên Pega

Thông báo về một số thay đổi về việc kiểm tra thông tin khi nhập liệu trên Pega

Các nội dung sẽ kiểm tra khi nhập liệu:

1.        Thu nhập khách hàng phải lớn hơn hoặc bằng thu nhập tối thiểu mà sản phẩm quy định
·        Ðược thực hiện tại bước Full App
·        Thu nhập được dùng để tính là thu nhập chính hằng tháng của KH
·        Nếu không thỏa điều kiện này, hệ thống sẽ báo lỗi sau:

2.        Tuổi của KH phải thuộc khung tuổi quy định của sản phẩm
·        Ðược thực hiện tại bước Short App
·        Tuổi của KH được tính tròn năm. Ví dụ KH sinh ngày 20/11/1998 sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 20/11/2018
·        Nếu không thỏa điều kiện, hệ thống sẽ báo lỗi sau:

3.        Ngày cấp CMND phải từ sau thời điểm KH tròn 15 tuổi
·        Ðược thực hiện tại bước Short App
·        Thời điểm xác định KH tròn 15 tuổi được xác định bằng cách lấy DOB + 15 năm. Ví dụ KH sinh ngày 20/11/2000 sẽ tròn 15 tuổi vào ngày 20/11/2015. Do vậy, nếu KH có ngày cấp CMND trýớc 20/11/2015 sẽ không hợp lệ.
·        Nếu không thỏa điều kiện này, hệ thống sẽ thông báo lỗi sau:

Nếu trường hợp CMND khách hàng được cấp khi khách hàng 14 tuối, với CDL/TW: Các bạn CC chuyển qua F1 nhập hồ sơ Với PL NTB, các bạn DSA vẫn gởi hồ sơ cho DE, đồng thời báo lại sales admin để hỗ trợ.